Rules - mix touch

Pravidla hry:

1  Počet hráčů (hráček) – tým tvoří maximálně 10 hráčů (hráček), 5 je na hřišti a 5 je připraveno na střídání. Upozornění: Na hrací ploše musí být stále minimálně 2 hráčky.

2  Doba hry – 2 x 5 minuty

3  Přihrává se jen dozadu. Přihrává se rukama, dotek míče nohou není dovolen (mimo rozehrání).

4  Zastavení soupeře (soupeřky) – lze jen dotekem oběma rukama soupeřova těla od pasu dolů. Po doteku musí všichni bránící hráči (hráčky) ustoupit o dva metry směrem ke svému brankovišti na pomyslnou obranou čáru (pokud dosáhne svého brankoviště již neustupuje). Jestliže se bránící hráči (hráčky) 3x po doteku nevrátí o 2 metry a budou bránit ve hře útočícím hráčům (hráčkám), rozhodčí potrestá bránícího hráče (hráčky) žlutou kartou (vyloučení na 2 minuty)

5  Změna míče nastává: a) po pátém dotknutí obráncem (obránkyní) oběma rukama současně, b) po přihrávce nebo vypadnutí míče dopředu, c) pokud se míč při přihrávce dotkne země nebo vypadne hráči dozadu na zem.

6  Rozehrání míče: a) dotknutím nohy míče, b) dotknutím neseného míče o zem. Hráč (hráčka) můžou po rozehrání postupovat s míčem bez nutnosti provést přihrávku.

7  Aut je, když se hráč (hráčka) s míčem (míč) dotkne nebo překročí autovou čáru.

8  Není dovoleno soupeře (soupeřku) skládat, blokovat (trestné položení, opakovaně - žlutá karta) nebo jinak  fyzicky napadat (červená karta - vyloučení do konce utkání + vyloučení z turnaje).

9  Skórování se provádí položením za brankovou čáru (platí i položení na brankovou čáru). V okamžiku skoku ("plachtění") do brankoviště již dotek neplatí. 

Rules of the Game

1  Number of players - team consists no more than 10 players, 5 on the field and 5 is ready for substitution. Warning: The playing surface must be kept at least 2 girls.

2  Game time is 2 x 5 minutes

3  Pass just backwards. Pass by hands, feet touch the ball is not allowed (except for restart).

4  Stop opponents (rivals) - are two hands touching the opponent's body from the waist down. After the touch, all defending players to retreat two meters toward his goal crease to the imaginary line of defense (if it reaches his goal area already abandoning). If the defending player (players) 3 times for a touch back to 2 meters and will be prevented from attacking players to play, judges punish the defending player (players) yellow card (exclusion for 2 minutes)

5  Change the ball: a) after touching the fifth defenseman with both hands simultaneously, b) after pass or dropping the ball forward, c) if the ball touches ground or get out players back to the ground.

6  Restart: a) foot touching the ball, b) carried by the ball touching the ground.

7  Out is when a player with the ball (or ball) touched or exceeds side line.

8  is not allowed an opponent consist of block (criminal haul again - yellow card) or otherwise physically attacking (red card - the exclusion of the end of the game + exclusion from the tournament).

Rules - mix touch
Loading...

RULES