Rules - tackle rugby

Pravidla hry:

1  Hrací plocha musí mít tyto rozměry: délka: 31 m, včetně brankoviště (3 m každý) Šířka: 25 metrů.

2  Týmy jsou tvořeny 5ti hráči v poli, 5ti náhradníky s možností střídat v průběhu utkání, aniž by bylo nutné požádat o povolení rozhodčího, ale pouze v přerušené hře. Hráč může naskočit z lavičky 1 metr od středu hřiště, odejít však kdekoliv. Pokud rozhodčí zjistí, že tým má více než 5 hráčů na hřišti, může anulovat jakoukoliv akci, která proběhla v mezidobí, pokud soupeř tým získali výhodu (Ex 1: pětka a bránící družstva má 6 hráčů na hřišti: skóre zůstává. Ex. 2: pětka a útočící tým má 6 hráčů na hřišti: Položení se ruší).

Trest: žlutá karta (2 minuty).

3  Pouze kapitán může diskutovat s rozhodčím a požádat ho o vysvětlení nebo upozornit na závažné porušení pravidel, jako třeba 6 hráčů na hřišti.

4  Položení je za jeden bod a neexistují žádné kopy po položení.

5  Míče použité při hře budou velikosti beach.

6  Není dovoleno kopat.

7  Auty a mlýny jsou odstraněny, hra je restartována volným kopem.

8.  Když je hráč nesoucí míč chycen soupeřem, musí uvolnit míč do 2 vteřin od zastavení jeho postupu. Pokud toto pravidlo není dodrženo, jeho tým ztrácí držení míče.

9.  Po bodování, bude míč rozehrán ze středu pole týmem který body obdržel. Rychle, pouze jestliže byl míč z brankoviště dopraven na pomyslnou středovou čáru bez přihrávky dopředu, v opačném případě se musí počkat na soupeře.

10.  Vzdálenost bránících hráčů od míče při rozehrání volného kopu útočící stranou musí být 5 metrů. Pokud tato vzdálenost není dodržena, bude rozhodčí připisovat další 5ti-metrový trest v neprospěch bránících hráčů.

11.  Zápas se skládá ze dvou polovin, 5 minut každá s přestávkou 1 minutu.

12.  V případě, že zápas play off skončí remízou, další časově neomezené hrací období se bude hrát systémem „náhlá smrt“.

13.  V případě, že některé týmy se stejným skóre během kvalifikačních kol, rozhoduje počtem položených pětek a poté počet obdržených pětek.

14.  Když útočící hráč přináší míč do pětkoviště nebo přes brankovou čáru, má tři sekundy ke skórování.

Trest: volný kop soupeři 5 metrů od brankové čáry.

15.  Když útočící hráč skóruje musí zanechat míč na místě, kde položil.

Trest: volný kop z středu hřiště a provinivší se hráč bude varován a dočasně vyloučen ze hry.

16.  Všichni hráči týmu musí mít hrací ragbyový dres (ne trička) s čísly hráčů, značkami, nebo jmény na zádech. Dresy budou schváleny na začátku turnaje ředitelem turnaje a rozhodčím.

17  Ostatní pravidla hry se řídí pravidlu ČSRU

Rules of the Game

1  The playing area must have the following measurements: Length: 31 meters including In-goal (3 meters each) Breadth: 25 meters.

2  The teams are made up of 5 in-field players, 7 replacements are admitted and interchangeable at times during the match without any need to call for the referee’s permission, although only during a standstill. In this event, players may enter the field a single time approx. 1 meter from the enclosure in a central position, although they may exit from whatever position. As soon as the referee becomes aware that a team has more than 5 players on the field, he may disallow any action that has taken place in the meantime, unless the opponent team have gained an advantage (Ex. 1: a try is scored and the defending team has 6 players on the field: the score stands. Ex. 2: a try is scored and the attacking team has 6 players on the field: the goal is disallowed). Penalty: yellow card (two minute sin-bin)

3  Only the recognized captain may report to the referee to ask for explanations or flag serious infringements such as the opponents having 6 players on the field.

4  The try is worth one point and there are no goals after a try.

5  The ball used in the game shall be a beach type.

6  It is not allowed to kick the ball.

7  Line-out and scrimmage are eliminated and play is reassumed by a free kick.

8  When the player carrying the ball is caught by the opponent, he must release the ball within 2 seconds from the halt by passing it over or leaving it to anybody’s disposal. If this If this rule is not observed, his/her team will lose possession of the ball.

9  After scoring a try, the ball will be free-kicked from the middle of the field by the team suffering the try, quickly if the ball has been brought to the In-goal without any forward passes; otherwise, they will have to wait until the opponents have taken their positions.

10  The distance from the ball for penalty kicks or kick-off shall be 5 meters. If this distance is not observed, the referee will ascribe a further 5-meter penalty to the player.

11  A match consists of two halves of 5 minutes each with a 1 minute interval.

12  In case a play off match ends in a draw, an additional limitless period will be played under the sudden-death rule, i.e. the fist scoring team is the winner.

13  In case some teams rank with the same score during qualification rounds, the team with the highest number of tries will qualify (regardless of their type);

14  When an attacking player carries the ball into in-goal or over the goal line that player has three seconds to score a try. Penalty: A free kick is awarded to the opposing team 5 metres from the goal line.

15  When an attacking player scores a try that player must leave the ball at the place where the try has been scored. Penalty: A free kick from the centre of the half-way line is awarded to the opposing team and the offending player will be cautioned and temporarily suspended.

14  he players shall wear tear-resisting jerseys and NOT T-SHIRTS with the players’ numbers or names on the back; the jerseys will be homologated at the beginning of the Championship by a Technical Commission formed by the Championship director and a referee. The homologation process will be repeated for each Championship even though the jerseys have been previously deemed appropriate.

16  For any omitted rules, please see the RULES of Czech Rugby Union.

Rules - tackle rugby
Loading...

RULES